நன்றி

என்னுடைய………..

தாய்=பாஞ்சாலை

தந்தை=திருசங்கு

என்னவளுடைய………..

தாய்=சாவுத்திரி

தந்தை=இராசேந்திரன்

ஆகியோர்களுக்கும்………………………………………….

அவர்களையொத்தவர்களுக்கும்…………………………….

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

மீண்டும் சந்திப்போமா..... by creative commons attribution 4.0 international license is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *