1 பிள்ளை பாசம்

பிள்ளை பாசம்
உன்
பசியினை போக்க=நான்
பச்சையம் வாங்குவேன்…தமிழ்
ருசியினை சேர்த்து=உனக்கு
பாலினை ஊட்டுவேன்…

முச்சங்கம்
சென்று வந்து=உன்
மூச்சினை வளர்ப்பேன்…

முப்பாலை
கொண்டு வந்து=உன்
மூலையில் திணிப்பேன்…

கம்பனின்
கவிவாங்கி=உன்
செவியினில் சேர்ப்பேன்…

காலனின்
ஆயுள்பெற்று=உன்
வாழ்வினை வார்ப்பேன்…

பொதியத்தின்
தென்றலைத்தான்=உன்
தேகத்தில் கலப்பேன்….

மின்னல்
ஒளி வாங்கி=உன்
கண்களுக்கு அளிப்பேன்….

மகனே
உன்
ஆசைகளை நிறைவேற்ற=என்
ஆயுளையும் தொலைப்பேன்.!

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

மீண்டும் சந்திப்போமா..... by creative commons attribution 4.0 international license is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *