16 சிகரெட் பேசுகின்றேன்…

சிகரெட்  பேசுகின்றேன்...

சவ பெட்டிக்குள்
இருக்கின்றேன்=நான்
பிணமல்ல
பிணந்திண்ணி…எங்களை
ஏற்றாதீர்கள்=நாங்கள்
தீபமல்ல
கொல்லிக்கட்டைகள்….

எங்களுக்கு
கழுத்தில்லை
கவனித்துபாருன்கள்=உங்கள்
விரலிடுக்கில் யாரென்று….

எங்கள்
வெள்ளாடையை உரித்து=உங்கள்
மனைவிகளுக்கு
உடுத்தாதீர்கள்….

ரத்தமில்லா
உடல்கள் நாங்கள்=எங்களை
உறுஞ்சி உறுஞ்சி
உயிர்விடாதீர்கள்….

இடுகாட்டு விறகுகட்டை
குழந்தைகள் நாங்கள்=எங்களை
தீமூட்டாதீர்கள்,
கருகுவது நாங்களலல்…

அருகில் பஞ்சு
அடியில் நெருப்பு
பஞ்சை பாருங்கள்=உங்கள்
உயிர் நிறமாறுவதை….

விட்ட புகையை
உற்று பாருங்கள்
உயிரை கேட்டு=உங்களை
ஆவிகள் சுற்றுவதை….

கோபம் தணிக்க
கோமாளிகளல்ல=நாங்கள்
இதமாய் தெரியும்
கொலையாளிகள்…..

உதடுகளை
எங்களுக்கு பிடிக்கும்=ஆனால்
உதடுகளுக்கு
உங்களையும் பிடிக்காது…..

எங்களை
நம்பாதீர்கள்=நாங்கள்
நுரையீரலுக்கு கருப்படிப்போம்.!
இதயத்திற்கு மஞ்சளடிப்போம்.!!
உயிருக்கு சிவப்படிப்போம்.!!!

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

மீண்டும் சந்திப்போமா..... by creative commons attribution 4.0 international license is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *