10 சுகமான அன்பு

உன்னை
காணுமுன்னும்,
கண்டபின்னும்
கண்ணாடிமுன் நான்.!

என்னை
காணும்போது
காயமாக்கும் கண்களில்,
கைபொத்தி,
நாணத்தால் நீ.!

நானும் சொல்லாமல்
நீயும் சொல்லாமல்
வளர்கின்றது,
நமது காதல்.!

எனக்கு உன்விழியும்
உனக்கு என்விழியும்
கற்பிக்கின்றது,
காதல் பாடம்.!

என்னில் நீயும்
உன்னில் நானும்
இதய திருடர்கள்.!

நமது
திட்டமிட்ட சந்திப்புகளில்
நாம் இருவரும்,
திடீர் கைதிகள்.!

கருப்பான
என்னையும்,
சிவப்பான
உன்னையும்
இணைத்ததில் காதல்.!

உந்தன் வறுமையும்
எந்தன் வறுமையும்
சேர்ந்ததால் செழிப்பு.!

கண்மூடி நானும்
கனவில் நீயும்
உறங்காமல்,
நம்
இருவர் உள்ளம்.!

உந்தன்
சுமைகளும்
எந்தன்
சுமைகளும்
சுகமான அன்பு.!

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

மீண்டும் சந்திப்போமா..... by creative commons attribution 4.0 international license is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *