4 கொல்லும் என்னவள்.!

ஆயுதங்கள்
இல்லாமல் =என்னை
அறுத்து போடுகின்றாள்….

ஆசைகளை
சொல்லாமல் =என்னை
அன்பால் கொல்லுகின்றாள்….

இமைகளை
ஏவிவிட்டு =என்னை
இம்சைகள் பண்ணுகின்றாள்..

இதயத்தில்
நுழைந்துகொண்டு =என்னை
இல்லாமல் ஆக்குகின்றாள்…

கண்களின்
விழியமர்ந்து =என்னை
இன்பமாய் உறுத்துகின்றாள்..

காதலின்
மொழிகற்று =என்னை
பேசாமல் மூடுகின்றாள்…

இதழ்களின்
ரேகைகளால் =என்
வாழ்வினை எழுதுகின்றாள்…

மச்சத்தை
மூக்கில்பெற்று =என்
மறுஜென்மம் கேட்கின்றாள்…

உச்சத்தில்
ஏற்றிவிட்டு =என்னை
உயிருடன் புதைக்கின்றாள்….

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

மீண்டும் சந்திப்போமா..... by creative commons attribution 4.0 international license is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *